Dovolená DPP: Máte na ni nárok i s touto smlouvou?

Nárok na dovolenou u DPP

Dohoda o provedení práce (DPP) je specifický typ pracovněprávního vztahu, který se liší od klasického pracovního poměru. Tato odlišnost se projevuje i v otázce dovolené. Z principu DPP jakožto dohody o jednorázové práci, u které se nepředpokládá dlouhodobá spolupráce, nevyplývá pro zaměstnance nárok na dovolenou v klasickém slova smyslu. Zaměstnanec pracující na DPP si nevydělává na placené volno tak, jako zaměstnanec v pracovním poměru. To ale neznamená, že by osoby pracující na DPP neměly nárok na žádné volno. Zákoník práce umožňuje sjednat si v rámci DPP náhradu mzdy za dobu dovolené. Tato náhrada se vypočítá jako 1/12 z odměny za každých 21 odpracovaných dnů. Jinými slovy, za každý odpracovaný měsíc si zaměstnanec na DPP "vydělá" zhruba 2 dny dovolené. Důležité je zdůraznit, že nárok na náhradu mzdy za dobu dovolené u DPP není automatický, ale musí být sjednán v písemné smlouvě. Pokud v dohodě o provedení práce tato klauzule chybí, zaměstnanec na náhradu mzdy za dobu dovolené nárok nemá.

Výpočet dovolené u DPP

Dohoda o provedení práce, zkráceně DPP, je oblíbená forma krátkodobé spolupráce. Co se ale stane s dovolenou, když pracujete na DPP? Máte na ni vůbec nárok? Dobrá zpráva je, že i při práci na DPP vám vzniká nárok na dovolenou. Není to ale tak jednoduché jako u klasického pracovního poměru. Zákoník práce říká, že dovolená se vám počítá v poměru k odpracované době. Za každý odpracovaný den, za který vám náleží mzda, vám vzniká také nárok na poměrnou část dovolené. Kolik dovolené vám tedy náleží? Výpočet je jednoduchý. Standardní dovolená činí 4 týdny za rok. V případě DPP se dovolená počítá za odpracované hodiny. Za každých 16 odpracovaných hodin vám vzniká nárok na 0,625 dne dovolené. Pokud tedy pracujete na DPP například 20 hodin týdně, máte nárok na 7,5 dne dovolené za rok. Důležité je zmínit, že dovolená se vám neproplácí, pokud byste ji nevyčerpali. Místo toho se vám dovolená proplácí až při skončení DPP.

Evidence odpracované doby

U dohody o provedení práce (DPP) se dovolená nezapočítává klasickým způsobem, jako u běžného pracovního poměru. Místo dnů dovolené se u DPP poskytuje nárok na tzv. „náhradu za dovolenou“. Tato náhrada činí minimálně 10 % z odměny za práci a vyplácí se společně se mzdou. Je důležité si uvědomit, že náhrada za dovolenou se u DPP počítá z hrubé mzdy, nikoliv z čisté.

Pro výpočet náhrady za dovolenou u DPP je klíčové evidovat odpracovanou dobu. Zákoník práce sice nestanovuje přesný způsob evidence, ale je důležité, aby byla vedena správně a průkazně. Vhodné je vést si záznamy o začátku a konci pracovní doby, a to i v případě, že pracujete z domova. Tyto záznamy by měly obsahovat datum, čas a popis vykonané práce.

dovolená dpp

Evidence odpracované doby slouží nejen pro výpočet náhrady za dovolenou, ale také pro případné kontroly ze strany inspektorátu práce. V případě, že by evidence nebyla vedena správně, hrozí vám pokuta.

Čerpání dovolené na DPP

Dohoda o provedení práce, zkráceně DPP, je oblíbenou formou krátkodobé výdělečné činnosti. Co se ale stane, když si během DPP chcete vzít dovolenou? Máte na ni vůbec nárok? Dobrá zpráva je, že i na DPP vám vzniká nárok na dovolenou. Zákoník práce totiž garantuje dovolenou všem zaměstnancům bez ohledu na typ pracovního poměru. Na rozdíl od klasického pracovního úvazku se ale dovolená na DPP neřídí počtem odpracovaných dnů, ale odpracovaných hodin.

Na každých 18 odpracovaných hodin vám vzniká nárok na 0,417 hodiny dovolené. Pokud tedy pracujete na DPP s rozsahem 20 hodin týdně, za měsíc si teoreticky vyděláte zhruba 1,8 dne dovolené. Důležité je zmínit, že dovolená se na DPP neproplácí. Pokud si tedy dovolenou nevyčerpáte, nárok na proplacení nevzniká.

Domluva dovolené na DPP probíhá standardně se zaměstnavatelem. Zákoník práce nestanoví žádnou speciální formu, nicméně z důvodu evidence se doporučuje domluvit si dovolenou písemně. Zaměstnavatel má právo vám dovolenou schválit, ale i zamítnout, a to z vážných provozních důvodů.

Vlastnost Dovolená DPP Dovolená na HPP
Nárok na dovolenou Ano, poměrná část Ano
Minimální délka dovolené Nevztahuje se 4 týdny
Výpočet dovolené Poměr odpracované doby Dle zákona a délky zaměstnání

Proplacení dovolené u DPP

Dohoda o provedení práce, zkráceně DPP, je oblíbená forma krátkodobé spolupráce. Jak je to ale s dovolenou u DPP? Máte na ni nárok? Dobrá zpráva je, že i když pracujete na DPP, máte ze zákona nárok na dovolenou. Nevztahuje se na vás však klasický výpočet dovolené jako u běžného pracovního poměru. Nárok na dovolenou u DPP vzniká za odpracované dny, ne za odpracované hodiny. Za každý odpracovaný den, kdy odpracujete alespoň 4 hodiny, vám náleží 0,4 dne dovolené. Celkem tak můžete za rok nashromáždit maximálně 12 dní dovolené.

dovolená dpp

Důležité je zmínit, že dovolená se u DPP neproplácí, ale poskytuje se formou volna. To znamená, že pokud si chcete vzít dovolenou, musíte se domluvit se zaměstnavatelem na termínu. Pokud vám v průběhu roku DPP skončí a nevyčerpáte si všechnu nashromážděnou dovolenou, máte nárok na její proplacení. Proplacená dovolená se vám vyplatí ve mzdě za poslední měsíc trvání DPP. Výše proplacené dovolené se vypočítá z průměrného denního výdělku.

Ukončení DPP a dovolená

Dohoda o provedení práce, zkráceně DPP, je oblíbená forma krátkodobé výdělečné činnosti. Co se ale děje s dovolenou, když DPP končí? Nárok na dovolenou u DPP se řídí Zákoníkem práce, konkrétně § 76. Zaměstnanec má právo na dovolenou v délce odpovídající odpracované době. Za každý odpracovaný měsíc v roce, kdy mu vzniklo právo na dovolenou nebo na její poměrnou část, přísluší zaměstnanci jedna dvanáctina dovolené za kalendářní rok.

Ukončení DPP samo o sobě neznamená automatické proplacení dovolené. Pokud zaměstnanec nevyčerpal dovolenou před koncem DPP, má nárok na její proplacení v rámci konečného vyúčtování mzdy. Výše nároku se vypočítá poměrně k odpracované době.

Je důležité si uvědomit, že dovolená se u DPP nezaokrouhluje nahoru. Pokud má tedy zaměstnanec nárok na 1,5 dne dovolené, proplaceny mu budou pouze tyto dny a zbytek propadá. V případě, že DPP trvá kratší dobu než jeden měsíc, nevzniká zaměstnanci nárok na dovolenou.

Pro obě strany, jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele, je důležité mít jasno v otázce dovolené u DPP. Doporučuje se proto sjednat si podmínky čerpání a proplacení dovolené písemně v dohodě o provedení práce.

Soudní spory a dovolená DPP

Znamená to tedy, že člověk pracující na DPP nemá šanci na dovolenou? Ne tak docela. I když zákonný nárok na placené volno nevzniká, nic nebrání tomu, aby se zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodli na neplaceném volnu. Další možností je zahrnutí dovolené přímo do odměny za práci. Zaměstnavatel a zaměstnanec se můžou dohodnout na vyšší hodinové sazbě, která bude kompenzovat budoucí volno. V praxi se ale s tímto přístupem setkáváme spíše výjimečně.

A co soudní spory? Těch se problematika dovolené u DPP dotýká jen okrajově. Absence zákonného nároku na dovolenou u DPP je poměrně jasná, a proto se s žalobami v tomto směru nesetkáváme. Spor by mohl nastat v případě, že by si strany sjednaly v dohodě DPP právo na dovolenou, a zaměstnavatel by ho následně odmítal poskytnout. Vždy je proto důležité věnovat pozornost obsahu DPP a v případě nejasností se obrátit na odborníka.

dovolená dpp

Změny v zákoníku práce 2023

V roce 2023 nedoznal zákoník práce zásadních změn, které by se konkrétně dotýkaly dovolené u dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ). Stále platí, že nárok na dovolenou nevzniká automaticky, jako je tomu u standardního pracovního poměru. U DPP, kde je odměna sjednána za celou dohodu, se dovolená neposkytuje. Pokud je však odměna stanovena hodinovou sazbou, má zaměstnanec nárok na dovolenou v rozsahu odpovídajícím odpracované době. Na každý týden, ve kterém zaměstnanec odpracoval alespoň 18 hodin, mu náleží 1/52 dovolené. U DPČ je situace obdobná. Nárok na dovolenou vzniká pouze v případě, že zaměstnanec odpracuje v průměru alespoň 10 hodin týdně. I zde platí, že za každý odpracovaný týden, ve kterém zaměstnanec odpracoval alespoň 10 hodin, mu náleží 1/52 dovolené. Důležité je pamatovat, že dovolená se u DPP i DPČ krátí za neodpracované dny, a to i v případě nemoci. Vždy je vhodné se s konkrétními podmínkami seznámit v dané dohodě a v případě nejasností se obrátit na příslušný odbor inspekce práce.

Užitečné odkazy a kontakty

Pro bližší informace o dovolené DPP a DPČ se můžete obrátit na níže uvedené instituce:

Ministerstvo práce a sociálních věcí: Poskytuje obecné informace o pracovním právu, včetně dovolené.

Úřad práce ČR: Můžete se obrátit s dotazy ohledně evidence na úřadu práce a s tím souvisejícími nároky, včetně podpory v nezaměstnanosti.

Česká správa sociálního zabezpečení: Poskytuje informace o sociálním pojištění, včetně nemocenského pojištění, které souvisí s nárokem na dovolenou.

Občanské poradny: Nabízí bezplatné právní poradenství, a to i v oblasti pracovního práva.

Advokátní kanceláře specializující se na pracovní právo: Mohou vám poskytnout odbornou právní pomoc a zastupovat vás v případných sporech s zaměstnavatelem.

Důležité je si uvědomit, že podmínky pro dovolenou u DPP a DPČ se mohou lišit v závislosti na konkrétní smlouvě a situaci. Proto je vždy vhodné si sjednané podmínky důkladně prostudovat a v případě nejasností se obrátit na odborníka.

Publikováno: 22. 06. 2024

Kategorie: právo

Autor:

Tagy: dovolená dpp | dovolená v rámci dohody o provedení práce