Výpověď v nemocenské: Co smíte a co ne?

Výpověď V Nemocenské

Platnost výpovědi během nemoci

Obecně platí, že pracovní poměr končí uplynutím výpovědní doby, a to i v případě, že je zaměstnanec v pracovní neschopnosti. Existují však výjimky. Zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď v době, kdy je uznán dočasně práce neschopným pro nemoc nebo úraz, pokud si ji sám nezpůsobil úmyslně. Stejně tak nesmí dát zaměstnavatel výpověď v době prvních 14 kalendářních dnů trvání karantény. Výpověď daná v ochranné době je neplatná. Zaměstnanec se z nemoci vrátí do práce a pracovní poměr mu dále trvá. Pro platnost výpovědi je tedy nutné, aby ji zaměstnavatel doručil až po skončení ochranné doby.

Výjimky ze zákazu výpovědi

Zákoník práce chrání zaměstnance v jistých životních situacích před ztrátou zaměstnání. V těchto případech zaměstnavatel nemůže dát výpověď, a to ani z důvodu nadbytečnosti. Říkáme jim výjimky ze zákazu výpovědi. Mezi ně patří například těhotenství, mateřská a rodičovská dovolená. Stejně tak se zákaz vztahuje na zaměstnance v pracovní neschopnosti nebo na vojenském cvičení. Ochrana se vztahuje i na členy odborové organizace nebo zástupce zaměstnanců. Je důležité si uvědomit, že i během těchto období může zaměstnavatel dát výpověď z důvodu zrušení firmy nebo její stěhování. V takovém případě má ale zaměstnanec nárok na odstupné.

Není nic horšího, než když se vám tělo vzpírá a mysl křičí, že musíte pracovat, ale jediná zpráva, kterou dostanete, je ta o konci.

Ochranná lhůta po skončení nemoci

Po ukončení nemoci nastává tzv. ochranná lhůta, během které vás zaměstnavatel nemůže propustit. Tato lhůta trvá 7 kalendářních dnů od skončení pracovní neschopnosti. Během této doby se na vás vztahuje stejná ochrana jako v době nemoci. To znamená, že vás zaměstnavatel nemůže propustit z důvodu nadbytečnosti, organizačních změn ani z jiných důvodů, které nesouvisí s vaším chováním. Výjimku tvoří případy, kdy vám soud uložil trest odnětí svobody, zrušení nebo propadnutí majetku, vyhoštění z republiky nebo zákaz činnosti, popřípadě pokud jste nesplnili podmínky stanovené zákoníkem práce pro skončení pracovního poměru.

Důvody pro výpověď od zaměstnavatele

Výpověď z práce od zaměstnavatele není nic příjemného, ale bohužel se s ní v životě můžeme setkat. Důvodů pro takové rozhodnutí může být celá řada a zákoník práce je jasně definuje. Mezi nejčastější patří nadbytečnost zaměstnance z důvodu organizačních změn ve firmě, například rušení nebo slučování pracovních pozic. Dalším častým důvodem je neuspokojivý pracovní výkon zaměstnance, ať už z důvodu nedostatečné kvalifikace nebo jeho zanedbávání povinností. Výpověď může přijít i v případě porušování pracovní kázně, například opakovaného pozdního příchodu nebo absence na pracovišti bez řádné omluvy. V závažných případech, jako je spáchání trestného činu na pracovišti, může zaměstnavatel přistoupit i k okamžitému zrušení pracovního poměru.

výpověď v nemocenské
Vlastnost Výpověď v pracovní neschopnosti Výpověď v běžném pracovním poměru
Možnost výpovědi ze strany zaměstnavatele Omezena zákoníkem práce Dle zákoníku práce a případné pracovní smlouvy
Možnost výpovědi ze strany zaměstnance Ano Ano

Důvody pro výpověď od zaměstnance

Existuje mnoho důvodů, proč se lidé rozhodnou ukončit svůj pracovní poměr. Mezi nejčastější patří nízká mzda, nedostatek příležitostí k růstu a rozvoji, špatné vztahy s kolegy nebo nadřízenými, dlouhá pracovní doba nebo dojíždění, touha po změně oboru nebo touha po větší flexibilitě a rovnováze mezi pracovním a soukromým životem. Někdy je výpověď motivována i osobními důvody, jako je stěhování, péče o rodinu nebo zdravotní problémy. Důležité je zvážit všechna pro a proti a zvolit si řešení, které je pro vás v dané situaci nejlepší.

Následky neplatné výpovědi

Neplatná výpověď z pracovního poměru pro vás jako zaměstnance znamená, že pracovní poměr trvá i nadále. Zaměstnavatel je povinen vás dále zaměstnávat a vyplácet vám mzdu. Pokud jste v důsledku neplatné výpovědi utrpěli škodu, například jste si museli hledat nové zaměstnání a měli s tím náklady, máte právo na náhradu škody. V případě, že se se zaměstnavatelem nedohodnete na dalším postupu, můžete se obrátit na soud a domáhat se určení neplatnosti výpovědi a případně i náhrady škody.

Kam se obrátit pro pomoc

Potřebujete pomoc a nevíte, kam se obrátit? Existuje mnoho organizací, které vám mohou pomoci s nejrůznějšími problémy. Pokud čelíte domácímu násilí, obraťte se na linku pomoci obětem domácího násilí. V případě psychických potíží vyhledejte pomoc psychologa nebo psychiatra. S právními problémy vám poradí advokátní kancelář. Problémy s dluhy vám pomohou řešit neziskové organizace, které se specializují na oddlužení. Pamatujte, že v nesnázích nejste sami a vždy existuje někdo, kdo vám pomůže. Nebojte se požádat o pomoc!

výpověď v nemocenské

Publikováno: 17. 06. 2024

Kategorie: právo

Autor:

Tagy: výpověď v nemocenské | ukončení pracovního poměru během nemocenské