Dvě dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele: Co potřebujete vědět?

Dvě Dohody O Provedení Práce U Jednoho Zaměstnavatele

Zákoník práce a dohody o provedení práce

Zákoník práce nestanoví žádné omezení počtu dohod o provedení práce, které může jedna osoba uzavřít s jedním zaměstnavatelem. To znamená, že je možné mít u jednoho zaměstnavatele sjednáno i více dohod o provedení práce současně.

Je však důležité si uvědomit, že každá dohoda o provedení práce musí splňovat zákonné podmínky. To se týká zejména rozsahu práce, který nesmí u jednoho zaměstnavatele přesáhnout 300 hodin za kalendářní rok. Tento limit se sčítá ze všech dohod o provedení práce, které má daná osoba u jednoho zaměstnavatele uzavřené.

V případě, že by součet odpracovaných hodin z více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele přesáhl 300 hodin za rok, jednalo by se o obcházení zákona. Taková situace by mohla mít negativní dopady jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance.

Je proto důležité, aby si obě strany před uzavřením více dohod o provedení práce ověřily, zda je to v souladu se zákoníkem práce. V případě pochybností je vhodné se obrátit na odborníka, například na právníka specializujícího se na pracovní právo.

Možnost uzavření více DPP u jednoho zaměstnavatele

Ano, je možné mít uzavřeno více dohod o provedení práce (DPP) u jednoho zaměstnavatele. Zákoník práce to výslovně nezakazuje. Je však důležité si uvědomit, že každá DPP by se měla vztahovat k jiné, jasně definované činnosti. Není tedy možné uzavřít dvě DPP na stejnou práci.

V případě, že má jedna osoba u jednoho zaměstnavatele uzavřeny dvě DPP, je potřeba dodržovat stejná pravidla jako u jedné DPP. To znamená, že celkový rozsah práce v rámci všech DPP u jednoho zaměstnavatele nesmí přesáhnout 300 hodin za kalendářní rok. Dále je nutné sledovat výši odměny z každé DPP zvlášť, aby nedošlo k překročení limitu pro odvod zdravotního a sociálního pojištění.

Je důležité si uvědomit, že uzavření více DPP u jednoho zaměstnavatele může vzbudit pozornost úřadů práce. Pokud by se zjistilo, že se ve skutečnosti jedná o závislou práci, která by měla být vykonávána na základě pracovní smlouvy, hrozí jak zaměstnavateli, tak i zaměstnanci sankce.

Omezení počtu odpracovaných hodin u jednoho zaměstnavatele

V České republice neexistuje žádné striktní omezení počtu odpracovaných hodin u jednoho zaměstnavatele v případě, že osoba pracuje na základě dohody o provedení práce. To znamená, že teoreticky můžete mít u jednoho zaměstnavatele uzavřeno i více dohod o provedení práce a odpracovat libovolný počet hodin.

dvě dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele
Vlastnost Dvě dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele Standardní pracovní poměr
Maximální rozsah práce za měsíc 300 hodin (souhrnně za obě DPP) Dle sjednaného úvazku
Povinnost platit sociální a zdravotní pojištění Pouze pokud je příjem z DPP vyšší než 10 000 Kč (souhrnně za obě DPP) Ano, vždy
Nárok na dovolenou Ne Ano, minimálně 4 týdny za rok

Je ale důležité si uvědomit, že dohoda o provedení práce je definována jako dohoda o práci krátkodobé, s rozsahem maximálně 300 hodin za rok u jednoho zaměstnavatele. Pokud byste u jednoho zaměstnavatele pracovali na základě dohody o provedení práce déle nebo v rozsahu přesahujícím 300 hodin ročně, mohlo by to být ze strany úřadů práce posouzeno jako obcházení zákona. V takovém případě by vám hrozilo doměření daní a odvodů, jako byste byli zaměstnáni na klasickou pracovní smlouvu.

V případě, že máte u jednoho zaměstnavatele uzavřeny dvě dohody o provedení práce, je potřeba si hlídat celkový počet odpracovaných hodin v rámci obou dohod. I v tomto případě platí limit 300 hodin za rok.

Evidence odpracované doby u více DPP

V případě, že máte u jednoho zaměstnavatele uzavřeny dvě dohody o provedení práce (DPP), je důležité věnovat pozornost evidenci odpracované doby. Zákoník práce nestanovuje pro DPP povinnost vést evidenci odpracované doby. Nicméně, je vhodné, aby zaměstnavatel i zaměstnanec měli přehled o rozsahu odpracované doby, a to z důvodu dodržení limitu 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele.

V praxi se osvědčilo vést evidenci odpracované doby u každé DPP zvlášť. Zaměstnanec tak může snadno doložit celkový rozsah práce u daného zaměstnavatele. Pro evidenci lze využít například jednoduchý docházkový list, který bude obsahovat datum, počáteční a koncový čas práce a celkovou odpracovanou dobu. Důležité je, aby docházkový list byl podepsán jak zaměstnancem, tak i zaměstnavatelem.

V případě překročení limitu 300 hodin u jednoho zaměstnavatele v kalendářním roce, by se na sjednaný pracovní poměr hledělo jako na pracovněprávní vztah, který byl od počátku sjednán na dobu neurčitou. To by pro obě strany mohlo znamenat nechtěné právní důsledky.

Nároky zaměstnance s více DPP u jednoho zaměstnavatele

V situaci, kdy má zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele uzavřené dvě dohody o provedení práce (DPP), je důležité si uvědomit, že se každá DPP posuzuje samostatně. To znamená, že se sčítá odpracovaná doba a příjmy z obou DPP pro účely odvodů na sociální a zdravotní pojištění a daně z příjmů. Pokud souhrn odměn z obou DPP přesáhne 10 000 Kč za kalendářní měsíc, je zaměstnavatel povinen odvést sociální a zdravotní pojištění i z druhé DPP. Stejně tak se postupuje i u daně z příjmů. Zaměstnanec má v tomto případě nárok na všechny standardní benefity plynoucí ze zákona, jako je například dovolená, nemocenská nebo náhrada mzdy za svátek. Důležité je pamatovat, že dovolená se počítá zvlášť pro každou DPP a odvíjí se od odpracované doby a výše odměny. V případě nemoci má zaměstnanec nárok na nemocenskou až od 15. dne nemoci, a to pouze z té DPP, na které byl v době vyplacení nemocenské zaměstnán. V případě, že by zaměstnanec vykonával práci na základě obou DPP současně, nároky by se řídily pouze jednou z nich. Je proto důležité mít na paměti, že i když má zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele uzavřené dvě DPP, jeho nároky se odvíjí od každé DPP zvlášť a je nutné je posuzovat individuálně.

dvě dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele

Dvě dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele? Někdy nutnost, jindy cesta k obcházení zákona.

Eliška Procházková

Povinnosti zaměstnavatele u více DPP u jednoho zaměstnance

V případě, že jeden zaměstnanec pro vás pracuje na základě dvou dohod o provedení práce, je důležité si uvědomit, že se nejedná o dvě oddělené a na sobě nezávislé dohody. Naopak, z pohledu zákona a povinností zaměstnavatele se tyto dvě dohody posuzují jako celek.

Co to znamená v praxi? Především to, že limit 300 hodin ročně pro odvodné a nemocenské pojištění se vztahuje na souhrn odpracovaných hodin z obou dohod. Pokud tedy zaměstnanec na jednu dohodu odpracuje 100 hodin a na druhou 250 hodin, překročí limit 300 hodin a vy jako zaměstnavatel máte povinnost odvést odvody na sociální a zdravotní pojištění z obou dohod, a to i z té, u které limit 300 hodin nebyl překročen.

Důležité je také zmínit, že i v případě dvou dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele platí povinnost vést evidenci pracovní doby a vyplácet mzdu alespoň ve výši minimální mzdy. Zaměstnavatel by si měl dát pozor i na dodržování dalších pracovněprávních předpisů, jako je například zákaz diskriminace nebo povinnost zajišťovat bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. V případě nejasností je vždy vhodné se obrátit na odborníka v oblasti pracovního práva.

dvě dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele

Rizika spojená s více DPP u jednoho zaměstnavatele

Ačkoliv zákoník práce umožňuje uzavřít s jedním zaměstnavatelem i více dohod o provedení práce (DPP), skrývá tato situace určitá rizika. Zákoník práce stanovuje limit 300 hodin ročně pro jednoho zaměstnavatele, a to i v případě více DPP. Pokud součet odpracovaných hodin přesáhne tento limit, může dojít k překvalifikování vztahu na pracovní poměr. Zaměstnavatel i zaměstnanec by tak museli zpětně doplatit odvody na sociální a zdravotní pojištění a případně i daně. Dalším rizikem je možná ztráta nároku na podporu v nezaměstnanosti. Pokud by uchazeč o práci vykonával pro jednoho zaměstnavatele více DPP a součet odměn z nich by převyšoval stanovený limit, mohl by být považován za osobu se závislou činností a nárok na podporu by mu nevznikl. Pro obě strany je proto důležité pečlivě sledovat odpracované hodiny a výši odměn z jednotlivých DPP. V případě pochybností je vhodné obrátit se na odborníka, například na právníka specializujícího se na pracovní právo.

Praktické tipy pro sjednávání více DPP

Sjednání dvou dohod o provedení práce (DPP) u jednoho zaměstnavatele je v Česku legální a poměrně běžné. Je ale důležité mít na paměti pár věcí. Hlavní limit pro DPP je odměna 10 000 Kč měsíčně od jednoho zaměstnavatele. Pokud máte dvě DPP u jednoho zaměstnavatele, dohromady nesmíte za měsíc vydělat více než 10 000 Kč. Dalším důležitým aspektem je odvodové a daňové zatížení. U DPP se platí zdravotní a sociální pojištění pouze tehdy, pokud vaše odměna přesáhne 10 000 Kč za měsíc. Pokud máte dvě DPP a dohromady vyděláte více, odvádí se pojištění z celkové částky. Důležité je také správně rozlišovat mezi DPP a dohodou o pracovní činnosti (DPČ). Pokud pracujete pro jednoho zaměstnavatele na základě DPP a DPČ, do limitu 10 000 Kč se započítávají příjmy z obou smluv. Před podpisem více DPP u jednoho zaměstnavatele si důkladně prostudujte obě smlouvy. Věnujte pozornost sjednaným činnostem, odměně, době trvání a dalším podmínkám. V případě nejasností se nebojte obrátit na odborníka, například na právníka specializujícího se na pracovní právo.